Actievoorwaarden “Romantisch diner voor twee-kansspel”

Actievoorwaarden “Romantisch diner voor twee-kansspel”

Voor deelname aan deze actie gelden de volgende voorwaarden:

Actievoorwaarden Edet winactie

Voor deelname aan deze actie gelden de volgende voorwaarden:

1. Onderwerp van de Actievoorwaarden en Organisator

 • Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de Edet® - “Romantisch diner voor twee-kansspel” Actie
 • Deze Actievoorwaarden betreffen de voorwaarden voor deelname aan een winactie. Door deelname aan de Actie accepteert de deelnemer deze voorwaarden en verklaart de deelnemer akkoord te zijn met het verzamelen, verwerken en opslaan van zijn of haar persoonsgegevens, verder beschreven onder punt 5 van deze Deelnemersvoorwaarden.  
 • Organisator van de actie is Essity Netherlands B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Arnhemse Bovenweg 120 te Zeist, KvK-nummer: 30135846 ("Essity").
 • De uitvoering en afwikkeling van deze actie geschiedt door Essity middels een trekking, deze staat uitgelegd in artikel 3.

2. Deelname 

 • Deelname is uitgesloten voor: (i) minderjarigen, (ii) degenen die niet woonachtig zijn in Nederland, (iii) medewerkers van Essity of van aan Essity gelieerde vennootschappen, en (iv) degenen die direct of indirect bij de organisatie van deze Actie zijn betrokken.
 • Per persoon is slechts een keer deelname toegestaan. 
 • Essity behoudt zich het recht voor om (potentiële) Deelnemers en inzendingen te weigeren en van deelname uit te sluiten, bijvoorbeeld in geval deze onjuiste of onvolledige informatie verstrekken of in geval van (een poging tot) het misbruiken van het actiemechanisme of het in strijd handelen met de relevante wet- en regelgeving of met deze Actievoorwaarden. Door uitsluiting vervallen alle aanspraken jegens Essity. De uitsluiting kan in dit geval ook na deelname volgen en kan de weigering of terugvordering van de prijs als gevolg hebben. 
 • Deelname via een wedstrijdvereniging en elke vorm van geautomatiseerde deelname zijn verboden. 

3. Voorwaarden voor deelname aan de Actie

 • Inzendingen die te laat zijn ingestuurd, kunnen (ongeacht de reden) niet meetellen. Het moment van inzending is de ontvangst van de data op de server van Essity.
 • Deelname aan de Actie is geslaagd wanneer de deelnemer zijn contactgegevens (voornaam, achternaam en e-mailadres) invoert.
 • Binnen de actieperiode worden door een algoritme bij toeval vier tijdstippen bepaald, waarop de Registratie van een deelnemer leidt tot winst ("Winning Moments"). Het aantal Winning Moments wordt vooraf gedefinieerd. De winnaar is degene die zich precies op een van deze Winning Moments registreert of, als er op dat moment geen deelnemer is, de deelnemer die zich als eerste vlak na een Winning Moment registreert. Het tijdstip waarop gegevens worden ingevoerd op de servers van Essity is ook relevant. Mochten twee of meer deelnemers hun Registraties precies tegelijk in een van deze Winning Moments verrichten of, als dit niet het geval is, twee of meer deelnemers hun registraties precies tegelijk als eerste na een Winning Moment verrichten, dan beslist het lot.  
 • Na het laatste Winning Moment en de hierop volgende eerste registratie door een deelnemer, bestaat er geen kans meer om te winnen. Dit wordt aangekondigd op de actiepagina. Vanaf dat moment bestaat er geen mogelijkheid meer tot registratie. 
 • De deelnemer ziet onmiddellijk na de registratie of hij/zij iets gewonnen heeft en, indien van toepassing, welke prijs. 
 • Heeft de deelnemer gewonnen, dan wordt hem/haar gevraagd adresgegevens door te geven en te bevestigen. Na invoering van deze gegevens ontvangt de deelnemer per e-mail een bevestiging dat hij/zij gewonnen heeft. 
 • Voor de volledigheid en juistheid van de invoering is alleen de deelnemer verantwoordelijk. Geeft de deelnemer zijn e-mailadres niet of niet volledig door, dan heeft hij/zij alleen aanspraak op de winst indien hij/zij de juiste gegevens binnen 7 dagen per e-mail doorgeeft aan consumentenservice@essity.com
 • De aanspraak op de winst vervalt ook, indien de prijs niet op het opgegeven e-mailadres kan worden bezorgd of de deelnemer niet binnen 14 dagen op een contactverzoek reageert.

4. Prijzen

 • In het kader van deze actie kunnen deelnemers het volgende winnen: 4 dinerbonnen van € 150,- Alle prijzen worden na 4 januari 2022 toegestuurd. 

5. Gegevensbescherming

 • Persoonlijke gegevens van de deelnemers (voor- en achternaam, e-mailadres en in geval van winst, postadres) worden door de organisator alleen met inachtneming van de relevante bepalingen inzake gegevensbescherming – en uitsluitend voor voorbereiding, implementatie en verwerking van de Actie – (inclusief controle op misbruik) opgeslagen, verwerkt en gebruikt. Gegevens worden alleen aan derden verstrekt, als dat voor de afwikkeling van de winactie vereist is. 
 • Voor de uitvoering van de Actie zal Essity voorgenoemde gegevens verwerken. 
 • De verzamelde persoonlijke gegevens worden als vervolg op de doorvoering en afwikkeling van de Actie, uiterlijk binnen dertig (30) dagen na het einde van de Actie verwijderd, mits de verwijdering niet conflicteert met wettelijke bewaarverplichtingen. 
 • De deelnemer kan te allen tijde informatie aanvragen over zijn/haar persoonsgegevens die zijn opgeslagen. Voor de bovengenoemde manieren van gegevensverwerking gelden verder de algemene voorschriften voor gegevensbescherming, die te bekijken zijn op Privacybeleid - Edet. In geval van tegenstrijdigheden heeft de hier genoemde informatie voorrang.

6. Veranderingen of voortijdige beëindiging

 • Essity behoudt zich het recht voor om deze Actievoorwaarden zonder aankondiging te wijzigen of de winactie zonder opgaaf van reden voor een tijdelijke periode uit te stellen of voortijdig te beëindigen, als de correcte uitvoering vanwege technische, gerechtelijke of andere redenen niet meer kan worden gewaarborgd. Dit geeft geen aanleiding tot claims tegen de organisator. Bij een wijziging van de Actievoorwaarden zal een aangepaste versie zo snel mogelijk op de website www.edet.nl ("Website") worden geplaatst en vanaf dat moment van toepassing zijn.                    
 • De deelnemers hebben geen wettelijke claim op een deelname aan de winactie of op de uitvoering van de winactie. 

7. Uitsluiting van aansprakelijkheid

 • Voor aansprakelijkheid van Essity op schade gelden onverminderd de andere wettelijke eisen voor claims, de volgende afwijzingen van aansprakelijkheid en beperkingen van aansprakelijkheid.    
 • Essity is zonder beperking aansprakelijk voor zover de oorzaak van de schade is gebaseerd op opzet of grove nalatigheid. Bovendien is de organisator aansprakelijk voor de licht nalatige schending van essentiële verplichtingen, waarvan de schending het bereiken van het doel van de Actie in gevaar brengt, of voor het verzaken van verplichtingen waarvan de nakoming het mogelijk maakt dat de Actie in de eerste plaats naar behoren wordt uitgevoerd en op wiens naleving de deelnemers regelmatig vertrouwen. In dit geval is Essity alleen aansprakelijk voor de voorzienbare, typische contractuele schade.
 • De voorgaande aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing in geval van letsel aan levens, ledematen en gezondheid, voor gebreken na aanvaarding van kwaliteitsgaranties voor de kwaliteit van een product en voor frauduleus verborgen defecten. De aansprakelijkheid op grond van de Product Liability Act blijft ongewijzigd. Voor zover de aansprakelijkheid van de organisator is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangers van de organisator.

8. Slotbepalingen

 • Indien individuele bepalingen van deze actievoorwaarden ongeldig zijn, of indien er een lacune in de regelgeving zou zijn, dan beïnvloedt dit de effectiviteit van de andere bepalingen niet. De ineffectieve of onvolledige regelgeving zal worden vervangen door een overeenkomstige wettelijke regeling, indien beschikbaar.
 • Op deze actievoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Juridische stappen zijn uitgesloten.
 • Vragen, opmerkingen of klachten over de actie kunt u per e-mail sturen aan consumentenservice@essity.com.