Actievoorwaarden - “Edet knutselwedstrijd”

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Edet® - “Edet Knutselwedstrijd” Actie ("Actie") van Essity Netherlands B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Arnhemse Bovenweg 120 te Zeist, KvK-nummer: 30135846 ("Essity").
 • Door deelname aan de Actie accepteer je deze voorwaarden ("Actievoorwaarden").
 • De Actie loopt van 2 december 2020 tot en met 3 januari 2021 ("Actieperiode").
 • Essity behoudt zich het recht voor om de Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of deze Actie voortijdig te beëindigen, in welke gevallen geen aanspraak op enige (schade)vergoeding kan worden gemaakt. Bij een wijziging van de Actievoorwaarden zal een aangepaste versie zo snel mogelijk op de Edet Facebook® pagina worden geplaatst en vanaf dat moment van toepassing zijn.

Deelname en mechanisme

 • Deelnemer aan de Actie is eenieder die gedurende de Actieperiode meedoet aan ‘Edet Knutselwedstrijd’ actie op Facebook® ("Deelnemer").
 • Deelname aan deze Actie is gratis. De kosten gerelateerd aan het gebruik van het internet zijn voor rekening van de Deelnemer.
 • Je kunt zo vaak deelnemen aan de Actie als je maar wilt. Iedere Deelnemer komt gedurende de Actie slechts één (1) keer in aanmerking voor de prijzen.
 • Deelname is uitgesloten voor: (i) degenen die niet woonachtig zijn in Nederland, (ii) medewerkers van Essity of van aan Essity gelieerde vennootschappen, en (iii) degenen die direct of indirect bij de organisatie van deze Actie zijn betrokken.
 • Essity behoudt zich het recht voor om (potentiële) Deelnemers en inzendingen te weigeren en van deelname uit te sluiten, bijvoorbeeld in geval deze onjuiste of onvolledige informatie verstrekken of in geval van (een poging tot) het misbruiken van het actiemechanisme of het in strijd handelen met de relevante wet- en regelgeving of met deze Actievoorwaarden. Door uitsluiting vervallen alle aanspraken jegens Essity.

Jurering, prijzen en uitreiking

 • Tijdens de Actieperiode maken de Deelnemers kans op de volgende prijs: Jaarvoorraad Edet met Re-Cycle-Me knutselpakket ("Hoofdprijs") en (“Tweede prijs”) Re-Cycle-Me knutselpakket. Er zijn in totaal 1 hoofdprijs en 10 tweede prijzen te winnen (11) winnaars.
 • Na afloop van de actieperiode worden in week 1 (2021) (11) winnaars onder de aanmeldingen getrokken. Winnaars worden dus bepaald o.b.v. loting. Essity neemt binnen één (1) week na afloop van de desbetreffende Actieperiode contact op met de winnaar via een persoonlijk bericht, via de persoonlijke berichten optie binnen Facebook®. De winnaar van de Prijs dient vervolgens binnen drie (3) dagen, middels een privé-bericht aan Edet Nederland®, de prijs te aanvaarden en zijn adresgegevens door te geven. Mocht de winnaar niet binnen drie (3) dagen na bekendmaking dat hij/zij de winnaar is van de Prijs contact hebben opgenomen met Edet Nederland®, dan vervalt zijn/haar aanspraak op de Prijs.
 • Indien een Prijs wordt geweigerd of om andere reden – buiten de schuld en zonder instemming van Essity – niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgereikt, vervalt deze Prijs aan Essity.
 • De Prijzen persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De Prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor geld en/of andere producten.

Minderjarigen

Minderjarigen hebben toestemming van hun ouders of wettelijk vertegenwoordiger nodig om deel te kunnen nemen aan deze Actie en voor het in ontvangst nemen van een Prijs. Minderjarige Deelnemers zijn gehouden om Essity te allen tijde, zodra Essity daarom verzoekt, de contactgegevens van hun ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s) te verstrekken opdat Essity kan controleren of toestemming is verleend.

Aansprakelijkheid

 • De Deelnemers garanderen dat hun inzendingen geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms)rechten van derden en dat de inhoud daarvan niet in strijd is met de wet, de goede smaak of fatsoen en onder meer geen discriminerende, racistische, of anderszins aanstootgevende onderdelen bevat.
 • Essity besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie. Desondanks kan het voorkomen dat de informatie onjuist is of dat gegevens niet tijdig worden verwerkt. Essity is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de niet volledige of onjuiste informatie op de Website, op haar Instagram® en of Facebook® accounts of andere door Essity openbaar gemaakte (promotie)materialen van welke aard dan ook.
 • Essity is niet aansprakelijk voor enige schade die (direct en/of indirect) op enige wijze verband houdt met de Actie.
 • Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Essity gelden eveneens voor door Essity ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden.
 • Facebook® en/of Instagram® zijn op geen enkele wijze bij de organisatie of uitvoering van deze Actie betrokken. De Actie wordt ook niet door Facebook® en/of Instagram® gesponsord of anderszins ondersteund. De Deelnemers ontslaan Facebook® en/of Instagram® van iedere aansprakelijkheid in verband met deze Actie.

Persoonsgegevens

 • De persoonsgegevens van de Deelnemers worden door Essity uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de Actie, tenzij de Deelnemer Essity specifieke toestemming geeft voor ander gebruik van deze gegevens.
 • Essity houdt zich bij het vergaren en gebruiken van persoonsgegevens aan de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede aan haar privacy beleid. Het privacy beleid van Essity is te raadplegen, downloaden en printen via de website https://www.edet.nl/disclaimer/. Deelnemers aan deze Actie worden geacht akkoord te gaan met de voorwaarden zoals deze zijn neergelegd in het privacy beleid.

Slotbepalingen

 • Niets uit of met betrekking tot deze Actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Essity.
 • Aan deze Actie of de uitslag daarvan kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Over deze Actie en de uitslag daarvan kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Op deze Actie, deze Actievoorwaarden en alle met deze Actie verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met deze Actie of Actievoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.