Actievoorwaarden 'Huis & Tuin' promotie

Actievoorwaarden 'Huis & Tuin' promotie

Door deel te nemen aan de "Plenty Huis & Tuin Cadeaukaart Winactie" aanvaardt de deelnemer de volgende actievoorwaarden:


Actievoorwaarden Plenty® - “Winactie


Algemeen


1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op „Plenty® Huis & Tuin Cadeaukaart” Actie ("Actie") van Essity Netherlands B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Arnhemse Bovenweg 120 te Zeist, KvK-nummer: 30135846 ("Essity").
2. Door deelname aan de Actie accepteer je deze voorwaarden ("Actievoorwaarden").
3. De Actie loopt van 01.10.2022 tot en 31.05.2023, 23:59 ("Actieperiode"). Inzendingen die te laat zijn ingestuurd, kunnen (ongeachte de reden) niet deelnemen. Het moment van inzending is de ontvangst van de data op de server van Essity.
4. Essity behoudt zich het recht voor om de Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of deze Actie voortijdig te beëindigen, in welke gevallen geen aanspraak op enige (schade)vergoeding kan worden gemaakt. Bij een wijziging van de Actievoorwaarden zal een aangepaste versie zo snel mogelijk op de website www.edet.nl ("Website") worden geplaatst en vanaf dat moment van toepassing zijn.                     


Deelname en mechanisme


1. Deelname aan de Actie geschiedt via aankoop van een Plenty Easypull product (Plenty Easypull keukenpapier dispenser, Plenty Easypull Original Navulrol, Plenty Easyul ECO Navulrol, Plenty Easypull Premium Navulrol), het uploaden van de kassabon op de actiepagina op edet.nl. en het achterlaten van enkele persoonsgegevens; voornaam, achternaam en e-mailadres.
2. De kassabon dient duidelijk zichtbaar/leesbaar te zijn, volledig met het aankooppunt en de datum. Er moet ten minste één Plenty product op staan, gekocht binnen de actieperiode.
3. Essity accepteert slechts één actieproduct per kassabon. Meerdere keren deelnemen is mogelijk, maar dan middels meerdere kassabonnen.
4. Deelnemer aan deze Actie is eenieder die een Plenty Easypull product heeft gekocht, de kassabon heeft geüpload en zijn/haar gegevens heeft achtergelaten op de website, gedurende de Actieperiode en die aangeeft kans te willen maken op een Huis & Tuin Cadeaukaart t.w.v. € 1.000 of een Huis & Tuin Cadeaukaart t.w.v. € 50.
5. Deelname aan deze Actie is gratis. De kosten gerelateerd aan het gebruik van het internet zijn voor rekening van de Deelnemer.
6. Deelname is uitgesloten voor:
(i) minderjarigen,
(ii) degenen die niet woonachtig zijn in Nederland,
(iii) medewerkers van Essity of van aan Essity gelieerde vennootschappen,
en (iv) degenen die direct of indirect bij de organisatie van deze Actie zijn betrokken.
7. Essity behoudt zich het recht voor om (potentiële) Deelnemers en inzendingen te weigeren en van deelname uit te sluiten, bijvoorbeeld in geval deze onjuiste of onvolledige informatie verstrekken of in geval van (een poging tot) het misbruiken van het actiemechanisme of het in strijd handelen met de relevante wet- en regelgeving of met deze Actievoorwaarden. Door uitsluiting vervallen alle aanspraken jegens Essity.


Jurering, prijzen en uitreiking


1. Deelnemers maken kans op 3 keer 1 Huis & Tuin Cadeaukaart i.w.v. € 1.000 of 30 keer 1 Huis & Tuin Cadeaukaart i.w.v. € 50.
2. Om deel te kunnen nemen vult Deelnemer de volgende gegevens in op de promotiepagina van de Website: voornaam, achternaam en emailadres. Ook geeft Deelnemer aan welk product er is aangekocht en upload als bewijs een foto van de kassabon.
3. Na afloop van de actieperiode (31.05.2023, 23:59) worden de winnaars gekozen op basis van het toevalsprincipe. Na goedkeuring van de kassabon ontvangen de winnaars van de Prijzen een bericht via het opgegeven e-mail adres (Deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van deze informatie). In deze mail wordt de Deelnemer geïnformeerd over de gewonnen prijs. De gewonnen Huis & Tuin Cadeaukaart wordt bijgevoegd aan de e-mail, de winnaar krijgt de Huis & Tuin Cadeaukaart niet aan huis geleverd.  
4. Essity neemt binnen veertien (14) dagen na afloop van de Actieperiode contact op met de winnaars van de Prijzen via e-mail.
5. De winnaars dienen zich op verzoek van Essity, op de door Essity gevraagde wijze, te legitimeren. Essity kan de winnaar hier zowel gedurende de periode voorafgaand aan de uitreiking van de Prijzen, als bij uitreiking van de Prijzen om verzoeken. Indien een winnaar niet tijdig aan een dergelijk verzoek van Essity voldoet, vervalt zijn/haar aanspraak op de Prijs.
6. Indien een Prijs wordt geweigerd of om andere reden – buiten de schuld en zonder instemming van Essity – niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgereikt, vervalt deze Prijs aan Essity.
7. De Prijzen persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De Prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor geld en/of andere producten.


Aansprakelijkheid


1. De Deelnemers garanderen dat hun inzendingen geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms)rechten van derden en dat de inhoud daarvan niet in strijd is met de wet, de goede smaak of fatsoen en onder meer geen discriminerende, racistische, of anderszins aanstootgevende onderdelen bevat.
2. Essity besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie. Desondanks kan het voorkomen dat de informatie onjuist is of dat gegevens niet tijdig worden verwerkt. Essity is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de niet volledige of onjuiste informatie op de Website, op haar Instagram® en of Facebook® accounts of andere door Essity openbaar gemaakte (promotie)materialen van welke aard dan ook.
3. Essity is niet aansprakelijk voor enige schade die (direct en/of indirect) op enige wijze verband houdt met de Actie.
4. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Essity gelden eveneens voor door Essity ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden.
Facebook® en/of Instagram® zijn op geen enkele wijze bij de organisatie of uitvoering van deze Actie betrokken. De Actie wordt ook niet door Facebook® en/of Instagram® gesponsord of anderszins ondersteund. De Deelnemers ontslaan Facebook® en/of Instagram® van iedere aansprakelijkheid in verband met deze Actie.


Persoonsgegevens


1. De persoonsgegevens van de Deelnemers worden door Essity uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de Actie, tenzij de Deelnemer Essity specifieke toestemming geeft voor ander gebruik van deze gegevens.
2. Essity houdt zich bij het vergaren en gebruiken van persoonsgegevens aan de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede aan haar privacy beleid. Het privacy beleid van Essity is te raadplegen, downloaden en printen via de website https://www.edet.nl/privacybeleid/. Deelnemers aan deze Actie worden geacht akkoord te gaan met de voorwaarden zoals deze zijn neergelegd in het privacy beleid.


Slotbepalingen


1. Niets uit of met betrekking tot deze Actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Essity.
2. Aan deze Actie of de uitslag daarvan kunnen geen rechten worden ontleend.
3. Over deze Actie en de uitslag daarvan kan niet worden gecorrespondeerd.
4. Op deze Actie, deze Actievoorwaarden en alle met deze Actie verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met deze Actie of Actievoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Actievoorwaarden 'Huis & Tuin' promotie

Ontvang het laatste nieuws en speciale aanbiedingen

Volg ons op